Ontwikkelaar
Katalysator
Opleider
Ondernemer
Non-formeel leren
Formeel leren
Intern
Extern
Ontwikkelaar
Katalysator
Opleider
Ondernemer
formeel
focus
non-formeel
intern
positionering
extern
a

Leven lang ontwikkelen

De arbeidsmarkt verandert snel: de beroepsbevolking krimpt en er komen steeds nieuwe technologieën op de markt. Willen we als Nederland concurrerend blijven en ons huidige welvaartsniveau handhaven en verder verhogen, dan is het noodzakelijk dat talenten van mensen optimaal worden benut en iedereen zich een leven lang ontwikkelt.

Welke vormen van leven lang ontwikkelen zijn er? En op welke manieren kunnen deze het beste worden georganiseerd?

Het Kennispunt Leven Lang Ontwikkelen van de MBO Raad heeft Katapult gevraagd om publiek-private samenwerkingen én de vormen van leven lang ontwikkelen in kaart te brengen. Katapult heeft dit daarna ook aangevuld met de beste voorbeelden uit het hoger beroepsonderwijs. Dankzij open kennisdeling kunnen we voortbouwen op het model en deze continue verdiepen.

4 typen samenwerkingen
Vanuit het ontwikkelde model binnen de opdracht van het Kennispunt zijn er vier typen van publiek-private samenwerking te onderscheiden, in te delen naar inhoudelijke en organisatorische keuzes. Ligt de nadruk op formeel of non-formeel leren? En wordt de activiteit met name binnen de onderwijsinstelling georganiseerd of erbuiten? Klik met je muis, touchpad of touchscreen in de afbeelding hierboven om een keuze te maken.

Non-formeel leren

Georganiseerd leren, doelgericht maar minder gestructureerd en systematisch in vergelijking met formeel leren. Non-formeel leren is niet gericht op het behalen van een erkend diploma of certificaat. De omgeving is niet per se ontworpen als leeromgeving, maar vindt juist in de praktijk plaats.

Formeel leren

Systematisch en gestructureerd leren binnen een omgeving die ontworpen is om te leren, met als doel het behalen van erkende diploma’s of certificaten.

Intern

 

Extern

 

Intern

 

Extern

 

Ontwikkelaar

Een publiek-private samenwerking als ontwikkelaar is erop gericht om in co-creatie nieuwe kennis en producten te ontwikkelen voor post-initieel én initieel onderwijs. Het leren en ontwikkelen is minder op kwalificeren (formeel) gericht en meer op praktische toepasbaarheid van (nieuwe) kennis en vaardigheden (non-formeel). Onderwijs en bedrijfsleven zijn gelijkwaardige partners met elk hun eigen verantwoordelijkheid. Het initiatief en de uitvoering ligt bij het onderwijs. Bedrijven leveren waar nodig een bijdrage.

Succesfactoren en randvoorwaarden

1. Ontwikkelbehoefte eerst helder hebben: wat wil je ontwikkelen, voor wie?

2. Regulier onderwijs betrekken en laten profiteren, en dat expliciet maken

3. Scherpe verdeling rollen en verantwoordelijkheden

4. Sterk projectmanagement

5. Innovatie & ontwikkelruimte

Valkuilen

1. Aanbodgericht ontwikkelen

2. Te veel maatwerk/specialisatie

3. Gebrek aan commitment en aan communicatie tussen organisatieniveaus

Katalysator

De publiek-private samenwerking als katalysator zet zich in voor een leercultuur in de praktijk. Het geleerde is direct toepasbaar in die praktijk (leren door en om te doen). Want, markten ontwikkelen zich en dwingen tot ruimte voor innovatie en experimenten. De aansturing en uitvoering ligt nadrukkelijk bij een gezamenlijk team van onderwijs en bedrijfsleven. Betrokken bedrijven zijn ook klanten van de publiek-private samenwerking.

Succesfactoren en randvoorwaarden 

1. Hybride leerwerkomgeving en bijpassend hybride team

2. Netwerkorganisatie

Valkuilen

1. Wet- & regelgeving

2. Organiseerbaarheid en logistiek omtrent hybride leren

Opleider

In een publiek-private samenwerking als opleider wordt in eerste instantie initieel onderwijs ontwikkeld, gericht op kwalificatie. Het bedrijfsleven geeft als adviseur van het onderwijs aan hoe de inhoudelijke ontwikkeling van het initiële onderwijs het best vormgegeven kan worden. Het onderwijs vertaalt dit in curricula en lesstof. Parallel aan initieel onderwijs, wordt post-initieel aanbod ontwikkeld. Het initiatief voor leven lang ontwikkelen ligt hier ofwel bij de werknemer (intrinsieke motivatie) of bij de werkgever (duurzame inzetbaarheid).

Succesfactoren en randvoorwaarden

1. Trusted partnerschap: bedrijven zijn meer dan alleen adviseur

2. Krachtige leer- en ontwikkelomgeving

3. Effectieve ontwikkelstrategie

4. Zichtbaar en vraaggericht aanbod

Valkuilen

1. Juridische kaders

2. Afhankelijkheid van een of enkele partners

3. Ontwikkel- en uitvoeringscapaciteit

Ondernemer

In de publiek-private samenwerking als ondernemer worden opleidingstrajecten en faciliteiten georganiseerd. Bedrijfsleven en onderwijs zijn gezamenlijk eigenaar hiervan. De rollen zijn duidelijk verdeeld. Het onderwijs is expert in onderwijskundige principes (opleiden). Het initiatief en het accounthouderschap, dus het organiseren van vraag en aanbod, ligt bij het werkveld. Activiteiten worden zo vormgegeven dat de ontwikkelopbrengsten worden erkend door middel van diploma’s of certificaten.

Succesfactoren en randvoorwaarden

1. Goede business case

2. Vrije experimenteerruimte buiten de school

3. Duidelijke onderlinge verhoudingen

4. Goed accountmanagement

Valkuilen

1. Onduidelijke visie

2. Ontoereikende vraagontwikkeling

3. Onvoldoende deelnemers